Ludus campus vejle. VUC

HF

Ludus campus vejle

Erstatningspligten er også gældende på ekskursioner og andre undervisningsaktiviteter uden for skolen. Det er en forudsætning for en sådan afgørelse, at eleven ikke derved bliver mere end 2 år længere om at fuldføre sin uddannelse, end den er tilrettelagt til at vare. Elever har pligt til løbende at holde sig orienterede om fraværets omfang. Ved flere advarsler kan det resultere i en at man ikke kan få lov at gennemføre uddannelsen. Stole sættes altid op efter brug.

Next

Campus Vejle

Ludus campus vejle

Skolen skal træffe sin afgørelse på et retligt grundlag, og sanktionen skal være rimelig i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. Vi rydder op efter os selv og sørger i fællesskab for, at klasseværelserne og andre lokaler holdes pæne og i god stand. Hvis en elev i henhold til bekendtgørelsen ikke deltager i en ekskursion eller en studierejse, stilles en pligtig opgave eller lignende, der svarer til den undervisning, som ekskursionen eller studierejsen udgør. På mødet drøftes desuden elevens studievaner og relevante fastholdelsestiltag, og om eleven har behov for en samtale hos elevcoach. Fritagelse forudsætter dokumentation i form af lægeerklæring eller udtalelse fra læge eller hospital.

Next

Sprogcenter Vejle: Velkommen

Ludus campus vejle

Skolen har nultolerance over for medvirken til sexmobning og deling af nøgenbilleder. Er du au-pair er du fritaget for at betale depositum. Advarslen sendes også til elevens e -boks. Det er vigtigt, at alle elever og ansatte tager hensyn til hinanden, og at alle bidrager konstruktivt til skolens arbejds- og læringsfællesskaber. Det kan være en kontrakt med eleven om fremtidig opfyldelse af mødepligten og afleveringspligten eller beslutning om udskrivning og overførsel til anden ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Om sanktioner Hvis du overtråder Campus Vejles studie- og ordensregler, kan skolen iværksætte en sanktion. Læreren med ansvar for den ekstraordinære aktivitet sender liste over deltagere og tidspunkt til administrativ medarbejder, som efterfølgende retter fraværet.

Next

Sprogcenter Vejle: Tilmelding og praktisk

Ludus campus vejle

Længerevarende sygdom Ved elevers fravær pga. Har eleven ikke tidligere været i samtaleforløb hos elevcoach, indkaldes eleven af elevcoach til en fremmødesamtale. Hvor lang tid har du til at klage? Her kan sættes overvågning på eleven, for at støtte eleven i at møde i skole. Elever har også pligt til at holde sig orienterede om reglerne. En elevs afvisning af at lade sig teste kan blive regnet eleven til skade i rektors samlede vurdering af sanktion.

Next

Sprogcenter Vejle: Tilmelding og praktisk

Ludus campus vejle

Man kan eksempelvis blive bedt om at deltage i ekstra lektiecafeer, for at få indhentet det forsømte eller man kan blive bedt om at løse nogle ekstra opgaver i sin fritid, for at bevise, at man har lært det man skulle. Fristen for at klage er senest 10 dage inklusiv dage uden undervisning efter beslutningen er truffet. Fortsætter eleven sit høje fravær de næste 2 uger fra dags dato vil eleven blive udmeldt af uddannelsen. Har eleven ikke tidligere været i samtaleforløb hos en studievejleder, indkaldes eleven af studievejlederne til en fremmødesamtale. I praksis betyder det, at elever gennem et samarbejde med virksomheder, institutioner og videregående uddannelser får indblik i karrieremuligheder. Danskuddannelse Danskuddannelse til voksne udlændinge har til formål at give udlændinge dansksproglige forudsætninger for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark. Sygeeksaminer afholdes så vidt muligt i samme eksamensterminen som den ordinære eksamen og ellers i sygeeksamensterminen.

Next

Sprogcenter Vejle: At lære dansk

Ludus campus vejle

Euforiserende stoffer Skolen har i henhold til Dansk narkotikalovgivning forbud mod euforiserende stoffer. Er eleven under 18 år, kontaktes forældre. Elever skal også være opmærksomme på, at det er snyd, hvis de har været på internettet i prøveformer, hvor det ikke er tilladt. Processen faciliteres af en lærer fx en klasselærer eller kontaktlærer , der også sørger for, at klassen et par gange om året tager kodekset frem og taler om, hvordan det går. På baggrund af samtalen vurderer studievejlederen, om der skal gives den første skriftlige advarsel.

Next

Sprogcenter Vejle: Velkommen

Ludus campus vejle

Undervisningsmidler Hvis en bog eller et materiale bliver væk eller ødelægges, skal eleven erstatte materialet. Skolen for alle - projektets formål er at udvikle en online platform samt undervisningsmateriale og -forløb, som skal støtte forældre med dansk som andetsprog til at forstå den danske skolemodel. Det er et individuelt og et fælles ansvar, at ingen udsættes for nogen former for mobning eller andre krænkende handlinger. Hvis eleven har ubegrundet fravær uden at give besked, kontaktes eleven af trivselsvejlederen samme dag. Derefter bliver man indkaldt til en visitationssamtale. Ved mesterlæreelever informeres virksomheden også.

Next