Yksityisen sosiaalialan tes palkka. Yksityisen sosiaali

Palkkaus sosiaalialalla

Yksityisen sosiaalialan tes palkka

Saanko syntymäpäiväni johdosta ylimääräisen vapaapäivän? Myös työnantajaa edustava Hyvinvointialan liitto on hyväksynyt esityksen. Työsuojeluvaltuutetuille luodaan uusi alataso, 20-29 edustettavaa. Enintään kuuden päivän pituiselta lomajaksolta lomapalkka kuitenkin saadaan maksaa pyynnöstä huolimatta sovittuna palkkapäivänä. Palkkaryhmät Yksityisellä sosiaalipalvelualalla palkat on ryhmitelty kuuteen palkkaryhmään A, B, C, D, E ja F. Palattuani töihin sairastuin uudelleen ehdittyäni olla töissä neljä päivää. Maksaneisiin on otettu yhteyttä Ertosta. Olet oikeutettu sairausajan palkkaan, mikäli sinulla on työehtosopimuksen mukaista palkanmaksujaksoa jäljellä.

Next

Yksityinen

Yksityisen sosiaalialan tes palkka

Työntekijällä on tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus saada palkkaa sairausajalta kussakin poissaolotapauksessa. Lauantai on siis vuosilomalain mukaan arkipäivä ja kuluttaa lomapäivän ellei kysymyksessä ole esim. Lomaraha Työntekijälle maksetaan lomarahana 50 % hänen työehtosopimuksensa mukaisesta, tuntikohtaiset lisät sisältävästä, vuosilomapalkastaan. Näiden vähimmäistasokorotusten kustannusvaikutus toimialalla on 0,8 %. Luottamusmies neuvottelee paikalliset sopimukset eli muiden muassa paikallisesti jaettavat palkankorotukset. Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus päättyy maaliskuun lopussa. Vuosilomapalkka Kuukausipalkkaisella työntekijällä, jonka työaikaan sisältyy säännöllisenä työaikana tehtävää sunnuntai-, ilta-, yö- tai lauantaityötä, on oikeus saada edellä mainittuja tuntikohtaisia lisiä vastaava lisäys vuosilomapalkkaan ja vuosilomakorvaukseen.

Next

Sairausajan palkka

Yksityisen sosiaalialan tes palkka

Työnantajan velvoite huolehtia siitä, että vapaat tulevat annetuksi. Ratkaisu on kustannusvaikutuksiltaan yleisen linjan mukainen suhteutettuna sopimuskauden pituuteen. Kaikkia edellä mainittuja palkanosia korotetaan 1,74%:a 1. Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaan palkka määräytyy työn vaativuuden perusteella. Jäsenneuvonta työelämäkysymyksissä Nopeimman avun työelämäkysymyksiisi saat sähköisellä yhteydenottolomakkeella.

Next

Palkkaus sosiaalialalla

Yksityisen sosiaalialan tes palkka

Lomaraha maksetaan myös lomakorvauksesta edellyttäen, että työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Oppaassa käsitellään työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin sekä työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan ja työterveyshuoltoon liittyviä perusasioita. Mikäli kyseessä on eri sairaus, ei yhteenlaskua tehdä, vaan palkanmaksujakso alkaa normaalisti alusta. A-palkkaryhmän alarajan noustessa nousee vastaavasti myös palkkasopimuksen 4. Jos työntekijä työnteon alettua estyy tekemästä työtä sairauden tai tapaturman vuoksi eikä hän ole aiheuttanut työkyvyttömyyttään tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, maksaa työnantaja hänelle työsuhteen jatkuessa palkkaa työsuhteen keskeytymättömän keston perusteella kultakin poissaolojaksolta seuraavasti: Työsuhteen pituus Sairausajan palkanmaksujakso Alle 1 kuukausi Sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää 50 % palkasta 1 kuukausi — alle 3 v 28 kalenteripäivää täysi palkka 3 — 5 vuotta 35 kalenteripäivää täysi palkka 5 — 10 vuotta 42 kalenteripäivää täysi palkka Yli 10 vuotta 56 kalenteripäivää täysi palkka. Milloin loma-ajan palkka tulee maksaa? Se myös neuvoo jäseniään työoikeudellisissa ja elinkeinopolitiikan kysymyksissä. Jos esimies ei pysty selvittämään asiaa, työntekijä ottaa yhteyttä luottamusmieheen.

Next

Yksityisen sosiaali

Yksityisen sosiaalialan tes palkka

Palkka muodostuu vaativuusryhmittelyn mukaisesta palkasta ja siihen mahdollisesti vaikuttavista erityistekijöistä. Mikäli työntekijään on jo alun perin sovellettu kyseisen vaativuusryhmän nykyistä alarajatasoa korkeampaa G-palkkaluokkaa, ei alarajan nostolla ole vaikusta palkkaan, kunhan sovellettu taso ylittää yhä uuden vähimmäistason. Minulla oli sunnuntaina suunniteltu viikkolepopäivä. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelutulos Palkankorotukset Sopimuskausi on 1. Jos olet maksanut, mutta sinuun ei ole oltu yhteydessä, niin ota yhteyttä Soile Lindstedtiin, 09 6132 3271, soile. Työehtosopimuksessa on lääkärintarkastuksista sovittu 21§:ssä. Tapauksessasi aloitat työt lokakuun 15.

Next

Palkkaus sosiaalialalla

Yksityisen sosiaalialan tes palkka

Lomarahana työntekijälle maksetaan 50 % hänen työehtosopimuksen mukaisesta, tuntikohtaiset lisät sisältävästä vuosilomapalkasta. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1. Alalle suunnitellut lakot peruuntuvat ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyvät välittömästi. Lokakuussa 2009 on yhteensä 22 maanantai-perjantai välille osuvaa päivää ja työsi aloittamisen jälkeen lokakuussa on 12 maanantai-perjantai väliselle ajalle osuvaa päivää. Käytettäessä jakajaa 25 tehdään kiinteän vuosilomapalkan tasaus työntekijän varsinaisen kuukausipalkan mukaiseksi seuraavan palkanmaksun yhteydessä aiemman vuosilomalain mukaisesti, milloin yhteenlasketut loma- ja kuukausipalkkaosuudet eivät vastaa varsinaista kuukausipalkkaa.

Next

Yksityisen sosiaali

Yksityisen sosiaalialan tes palkka

Lomarahaa ei makseta, jos työnantaja päättää työntekijän työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Myös tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkaa tulee korottaa vastaavasti. Tuki on tarkoitettu jäsenten ammatillisuutta tukevaa koulutusta varten. Uuden taulukon voimaantullessa näissä parissa kohdin 11 v. Tehtävän vaativuus vaikuttaa myös palkkaluokkaan, joka valitaan palkkaryhmän sisällä. Työntekijälle voidaan lisäksi maksaa henkilökohtaista palkanosaa hyvän työssä suoriutumisen, henkilökohtaisen osaamisen tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Entiset vaativuusryhmien alarajojen G-palkkaluokat jäävät yhä käyttöön muun muassa mahdollisena korkeana G-luokkana alempaan vaativuusryhmään kuuluville työntekijöille.

Next